کودکان

تجربه آرامش در درمان با بازی های کودکانه

نخستین تجربیات دندانپزشکی کودک تعیین کننده ترس یا اشتیاق او نسبت به درمان دندان ها در سراسر عمر خواهد بود. چنان که علت اصلی فوبیای دندانپزشکی در بزرگسالی تجربیات ناخوشایند ترس، درد و اضطراب در خردسالی است که با ایده های خلاقانه قابل پیشگیری است.
در بدو ورود کودک با همراهی دستیار تخصصی به اتاق بازی و موزیک هدایت می شود تا طی کار با ماکت و عروسک با محیط دندانپزشکی آشنا شود.
پس از درمان نیز کودک از جعبه هدایا جایزه خود را انتخاب می کند و خاطره ای خوشایند را از محیط درمان با خود به یادگار خواهد برد.

تماس با ما